Ważne ustawienia programu ArCADia i ArCADia PLUS

Każdy program ma pewne założenia i ustawienia. W niektórych ustawienia te można modyfikować. Nie mam tu na myśli koloru tła, czy tego, że opcje dostępne są na wstążkach lub paskach narzędzi, a to jak zaznaczane są elementy. To ważona opcja wykorzystywana przy każdej fazie projektu.

ArCADia i ArCADia PLUS swoje podstawowe domyślne ustawienia mogą wyświetlić w oknie Właściwości. Oczywiście ustawienia te, czyli wartości wygranych zmiennych można także modyfikować wprowadzając w obszarze poleceń nazwę zamiennej i nową jej wartość. Nie zawsze jednak znamy te zmienne, które są tak przydatne przy pracy.

Powyższe okno można wywołać ze wstążki Widok, grupa logiczna (panel) WyświetlWłaściwości.

Pierwsza część okna Ogólne to podstawowe informacje o aktywnej warstwie i stylu linii. W następnych znajdują się opcje wizualizacji 3D, kreskowania i wielkości widoku. Ostatnia część Różne pokazuje między innymi zmienne, które przede wszystkim odpowiadają za różne zachowanie programu przy zaznaczaniu.

Zaczynamy od Ustaw PICKADD – to zmienna, która odpowiada za sposób zaznaczania kolejnych elementów. Tą zmienną określamy co stanie się z elementami, jak jeden jest już zaznaczony i klikniemy na kolejny. Czy pierwszy zostanie odznaczony i zaznaczony ten drugi? Czy może teraz oba będą zaznaczone? Domyślnie klikamy na linie, następnie na kolejną i kolejną i wszystkie są zaznaczone. Zmienna ma wartość 2 (Dodaj i zachowaj zaznaczenie). To powoduje, że każdy kolejny zaznaczany element będzie dodany do zaznaczenia, a jak użyjemy opcji Wybierz, to po jej wyłączeniu, te elementy nadal będą zaznaczone. Jeśli zmienna będzie miała wartość 1 (Dodaj), wówczas także każdy kolejny klikany element dołączy do zaznaczenia. Dopiero jak zmienna będzie miała wartość 0 (Usuń), wówczas po kliknięciu na kolejny element, automatycznie ten pierwszy się odznaczy. Nie będzie już zaznaczony (jak katalogi czy pliki w systemie Windows).

Ustaw PICKAUTO – zmienna odpowiadająca za zaznaczenie pojedynczym kliknięciem lub obszarem, ale tylko po wywołaniu polecenia Wybierz elementy, dostępnego z okna Właściwości. Jeśli zmienna jest wyłączona, czyli ma wartość 0 (Nie), wówczas po kliknięciu na ikonę  należy wybrać element przez kliknięcie na niego. Można wybrać kilka elementów, ale na każdy z elementów trzeba kliknąć oddzielnie. Jeśli zmienna ma wartość 1 (Tak), wówczas elementy można zaznaczyć obszarem.

Ustaw PICKBOX – ta zmienna określa wielkość celownika, który znajduje się na środku krzyrza nitek, czyli kursora.

Ustaw PICKDRAG – to zmienna określająca sposób zaznaczania obszarem, czy obszar będzie zaznaczonay poprzez dwa kliknięcia, czy jedno. Domyślnia wartość to 1 (Tak), co oznacza, że żeby zaznaczyć fragment rysunku obszarem, należy wcisnąć lewy klawisz myszy na jednym z wierzchołków prostokąta i przymając go wciąż wciśniętego przesunąć o przekątnej i puścić klawisz jak wszystkie potrzebne elementy znajdą się w obszarze. Jeśli zmienna ma wartość 0 (Nie) wówczas obszar definiowany jest dwoma kliknięciami, pomiędzy którymi nie trzymamy wciśnietego klawisza myszy.

Ustaw PICKFIRST – zmienna, która definuje co dzieje się z zaznaczonym elementem po wybraniu polecenia modyfikacji. Domyślnie wartość zmiennej to 1 (Tak), czyli jak zaznaczony jest elementy, a następnie klikniętya jest okpcja Usuń, to obiekt zostaje wykasoowany z projektu. Jeśli zmienna ma wertość 0 (Nie), wówczas gdy element jest zaznaczony i zostanie wybrana opcja np. Usuń to nie jest on kasowany. Wówczas program czeka na ponowne zaznaczenie elementu i zatwierdzenie polecenia np. poprzez Enter.

Rozmiar kursora – to wielkość krzyrza nitek.

Wypełnij powierzchnię – to zmienna FILL, która odpowiada ze wyświetlanie kreskowania na rysunku. Domyślnie ma wartość 1 (Tak), czyli wprowadzone kreskowanie jest widoczne. Jeśli przełaczymy zmienną na 0 (Nie) wówczas kreskowanie zostanie wyłaczone. Stosuje się to przy większych rysunkach np. dla przyspieszenia pracy projektu. Przy zmienie wartości zmiennej, czy też w oknie właściwości zmiana Tak na Nie lub odwrotnie, należy odświeżyć rysunek najlepiej opcją Regeneruj wszystko (REGENALL) inaczej nie będzie widać różnicy.