Okno wstawiania, czyli opcje ułatwiające rysowanie

Podczas wprowadzania elementów systemu ArCADia (na przykładzie modułu ArCADia-ARCHITEKTURA) wyświetlane jest okno wstawiania. Okno to zawiera przejście do właściwości obiektu , rodzaje śledzenia , opcje ułatwiające rysowanie , typ elementu , punkty lub linie wstawiania , dojście do pisaków , czcionek i powierzchni , czyli wszystko, co potrzebne przy rysowaniu rzutu. Poniżej znajduje się przykładowe okno wstawiania, które prócz wymienionych wyżej opcji, posiada jeszcze możliwość obracania warstw we wprowadzanej ścianie.

Linie lub punkty wprowadzania, które ułatwiają rysowanie elementu odpowiednio do zastanej na rzucie sytuacji:

Krawędź/Oś geometryczna/Oś konstrukcyjna/Krawędź – opcja występuje przy rysowaniu: ścian, podciągów i ław fundamentowych.

Narożnik/ Krawędź/ Narożnik/ Krawędź/ Narożnik/ Krawędź/ Narożnik/ Krawędź/ Środek – opcja występuje przy wstawianiu: słupów, kominów, szachtów kominowych, okien połaciowych, stóp fundamentowych, siatki osi modularnych, obiektów 2- i 3D oraz zestawień.

Krawędź/Oś symetrii/ Krawędź – opcja występuje przy wprowadzaniu: okien, drzwi, otworów w ścianie i okien/drzwi specjalnych.

Krawędź/ Oś geometryczna/ Krawędź – opcja występuje przy rysowaniu bryły.

UWAGA:

Podstawowym założeniem jest to, że rysujemy w prawą stronę. Oznacza to, że jeśli wprowadzamy ścianę zgodnie z założeniami, to, wskazując górną krawędź w oknie wstawiania, będziemy rysować górną krawędzią ściany. Jeśli zaś rysujemy w lewą stronę, to po zaznaczeniu górnej krawędzi woknie wstawiania będziemy ścianę wprowadzać dolną krawędzią.

Przy wstawianiu okien, drzwi, otworów w ścianie oraz okien/drzwi specjalnych kierunek wprowadzonej ściany nie ma znaczenia, tylko krawędź wprowadzanego elementu.

Zmień kolejność warstw (opcja dostępna wyłącznie dla ścian wielowarstwowych). Po rozpoczęciu rysowania (wskazaniu punktu początkowego) widać, jak ustawione są warstwy i czy będą one zgodne znaszym założeniem. Jeśli natomiast rysowane będą one odwrotnie do spodziewanego efektu, należy skorzystać z ikony zamiany warstw. Wybrana linia wprowadzania (domyślnie oś konstrukcyjna) będzie środkiem obrotu warstw.

– Przejście do dialogu Właściwości. Jeszcze przed wstawieniem można zdefiniować element, nie wychodząc przy tym z opcji rysowania.

– Opcje śledzenia, wykrywania wprowadzonych wcześniej elementów.

Śledzenie osi – wykrywa wprowadzone elementy i prowadzi od nich linie przerywane poziome, pionowe lub pod kątem wprowadzonego obiektu. Linie te są prowadzone od takich samych elementów jakie wprowadzamy (przy większości elementów śledzenie występuje także od wprowadzonych ścian)

Śledzenie kątów – wykrywa wprowadzone elementy i prowadzi od nich linie przerywane pod zadanymi kątami. Linie te pokazują się przy wprowadzaniu kolejnych elementów od początku/końca obiektu oraz od przecięć, łączeń i narożników. Domyślnie program pokazuje kąty 45, 60, 90 stopni (ustawienia tych kątów znajdują się w oknie Opcje).

Wykrywanie elementu – wykrywa krawędzie i punkty (koniec krawędzi, osi itp.) elementów, prowadząc od nich linie pomocnicze. Jeśli chcemy wybrać konkretny punkt, np. na ścianie, wystarczy zatrzymać na nim na chwilę kursor, a pojawi się pod nim kwadrat, który poprowadzi linię pomocniczą od wskazania. Tu uwaga: Zaznaczone w ten sposób punkty giną przy odświeżeniu rysunku, przesunięciu lub przybliżaniu/oddalaniu widoku.

– Opcje ułatwiające rysowanie.

Odniesienie – pozwala wprowadzić element w zadanej odległości od wskazanego punktu.

Pomiędzy punktami (środek) – pozwala na rozpoczęcie rysowania na środku między dwoma wskazanymi punktami.

Pomiędzy punktami (procentowo) – pozwala na rozpoczęcie rysowania między dwoma wskazanymi punktami w procentowym podziale wskazanego odcinka.

Kąt – pozwala na zadanie kąta wprowadzania elementu (opcja dostępna w drugim kroku wprowadzania). Po wprowadzeniu kąta należy podać długość elementu.

Długość – pozwala na zadanie długości wprowadzanego obiektu (opcja dostępna w drugim kroku wprowadzania).

Równoległy – umożliwia rysowanie równoległe poprzez wskazanie dwóch punktów na elemencie odniesienia (opcja dostępna w drugim kroku wprowadzania).

Kontynuuj – rysuje dalszy fragment elementu pod ostatnio wyznaczonym kątem (opcja dostępna w drugim kroku wprowadzania).

Zamknij – zamyka obrys (ikona pojawia się po narysowaniu trzeciego fragmentu, np. rysowanych ścian).

Typ elementu zapisany w projekcie lub programie i dostępny z biblioteki.

– pisaki, czyli rodzaj i grubość rysowanej linii danego elementu.

– czcionki, rodzaj i wielkość opisu pokazującego się np. przy wprowadzaniu okien, drzwi itp.

– powierzchnie, na których może być nałożony dowolny materiał, tekstura z biblioteki lub pliku w formacie BMP, JPG lub PNG.

W niektórych oknach wstawiania występują dodatkowe opcje dostępne wyłącznie np. dla wprowadzanych wymiarów czy punktów wysokościowych. Dla słupów, kominów, obiektów 2- i 3D w oknie wstawiania została dodana specjalna ikona obrotu , dzięki niej, wprowadzenie elementu nie musi się kończyć wejściem we właściwości już przy wstawianiu obiektu można wskazać jego kąt.